top of page

Lääne-Eesti Saarte biosfäärialast

Lääne-Eesti saarestik on Läänemeres paiknev saarerühm, mida Mandri-Eestist eraldab Väinameri ja Kuramaast Kura kurk. Lääne-Eesti saarestik hõlmab ligi 900 saart (kaasa arvatud väikesed laiud ja rahud), neist 55 on suuremad kui 0,1 km2. Suurimad saared on Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu. Lääne-Eesti saarestik on Eesti merelisim, omapärase taimestiku ja loomastikuga osa, mis kuulub 1990 aastast Lääne-Eesti saarestiku biosfäärialasse eesmärgiga kaitsta saarte tüüpilisi ja unikaalseid liigirohkeid looduskooslusi.

Biosfääri programmialasse (BPA) kuuluvad Eesti suurimad saared – Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja väiksematest asustatud saartest Vormsi, Ruhnu, Abruka, Vilsandi, Kessu ja Kõinastu ning neid ümbritsevad merealad Läänemeres, Väinameres ja Liivi lahes. Haldusüksustest hõlmab biosfääriala Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Ruhnu ja Vormsi vallad. BPA üldpindala on 15 186 km2, sealhulgas maismaal ligi 4000 km2. BPA hõlmab ligi kümnendiku kogu Eesti maismaa territooriumist. 

Maailma biosfääri programmialasid on valitud ühtaegu nii nende biogeograafilise esinduslikkuse kui ka looduskaitselise väärtuse alusel. Kestliku looduskasutuse arendamise pilootaladena on need asustatud ja majanduslikult kasutuses. Eesti saarte koosluste eripära Euroopas ja maailmas on seotud nende paiknemisega karbonaatsetest kivimitest aluspõhjal, nende noorusega ja kujunemisega pideva mõõduka inimmõju tingimustes. 

Lääne-Eesti saarestiku ilu säilitamine

Meie missioon

Meie nägemus

Lääne-Eesti biosfääriala on looduslikku mitmekesisust väärtustava kestliku elu- ja ettevõtluskeskkonnana tasakaalustatud arengu eeskujuks ning uute lahenduste kasvulavaks nii Eestis kui ka mujal maailmas. 

Eesti MaB programm on saavutanud Lääne-Eesti saarte kujunemise Eesti juhtivaks rohemajandusliku innovatsiooni ja pilootprojektide piirkonnaks, kus kasutatakse loodusvarasid kestlikult looduse mitmekesisust säilitades. Kogukonnad tunnevad ja väärtustavad kohaliku looduse mitmekesisust ning tagavad oma tegevusega looduse hüvede kestlikkuse. Avalikkuse teadlikkus säästva arengu põhimõtetest on kõrge ja rohemajanduse arengut toetav, kõik osapooled tunnustavad seda piirkonna sotsiaalse ja majandusliku edu saavutamise toimiva koostöömudelina. 

Toetada Lääne-Eesti saarte kui rahvusvaheliselt olulise säästva arengu mudeli arengut lähtudes UNESCO MaB programmi põhimõtetest. Seetõttu teeme tihedat koostööd kohalike kogukondade, ettevõtete ja valitsusasutustega, et edendada säästvaid tavasid ja tõsta teadlikkust keskkonnakaitse tähtsusest.

bottom of page